Infrastructure Sq 2x

Bonneagar & Réadmhaoin

Suíomh

Tá Port Láirge suite in Oirdheisceart na hÉireann, (daonra 500,000) agus tá 4 contae eile san áireamh sa réigiún; Loch Garman, Ceatharlach, Cill Chainnigh agus Tiobraid Árann Theas.  

Tá 63 cuideachta ilnáisiúnta lonnaithe san Oirdheisceart (11,919 fostaithe acu).  Tá na cnuasaigh is mó sa Déantúsaíocht ar Ardluach, (gnólachtaí Cogaisíochta, Feistí Leighis agus Innealltóireacht) agus sna Seirbhísí Idirnáisiúnta Airgeadais.
 
Is ball í Éire den Aontas Eorpach agus de limistéar an euro-de réir an an CAI (Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta), is é geilleagar na hEorpa an geilleagar is mó agus is flúirsí ar domhan.  Is é an euro airgeadra oifigiúil limistéar an euro agus baineann 332 milliún Eorpach úsáid as go laethúil.  Is é an euro an t-airgeadra is mó a thrádáiltear ar domhan i ndiaidh dollar na Stát Aontaithe agus is í Éire an t-aon tír ina labhraítear Béarla i limistéar an euro.  

Location Eu Map

SAN ÁIREAMH I mBUNTÁISTÍ AN AE AGUS LIMISTÉAR AN EURO TÁ:

  • Rochtain saor ó dhleacht ó Éirinn, ar an margadh domhanda is luachmhaire
  • Ní bhíonn cuideachtaí i limistéar an euro neamhchosanta ar luaineacht airgeadra agus iad ag trádáil i limistéar an euro
  • Tá deimhniú EC bailí ar fud limistéar trádála na hEorpa
  • Tá cead gluaiseachta ag saoránaigh Eorpacha chun cur futhu agus chun dul i mbun oibre ar fud an AE.

Rochtain

Is í lonnaithe in Oirdheisceart na hÉireann tá bonneagar bóthair den scoth ag Port Láirge, le mótarbhealach go dtí Baile Átha Cliath, gréasán iarnróid agus í gar do thrí aerfort idirnáisiúnta.  Tá calafort ag Port Láirge a cheanglaíonn Oirdheisceart na hÉireann le mórchríoch na hEorpa.

Access Roads

GRÉASÁN BÓITHRE

Tá gréasán bóithre den scoth ag Port Láirge agus is féidir taisteal go dtí Baile Átha Cliath ar mhótarbhealach an M9 laistigh de dhá uair a chloig.  Trasnaíonn príomhbhóthar náisiúnta an N25 fad Phort Láirge soir siar agus níl ach turas 40 nóiméad idir an dá ionad uirbeacha, Dún Garbhán agus Port Láirge.

1uair 50 nóiméad

Tiomáin go Baile Átha Cliath laistigh de 1u50n

Access Rail

GRÉASÁN IARNRÓD

Tá ceangal iarnróid idir Port Láirge agus Cathair Átha Cliath agus is féidir taisteal go dtí an phríomhchathair laistigh de 2 uair a chloig.  Tá seirbhís wi-fi ar fáil duit ar do thuras.

Iarnród-Nasc

iarnróid ag dul tríd an gcalafort.

Access Port

CALAFORT

Is é Calafort Phort Láirge an calafort is nua-aimseartha in Éirinn agus an ceann is gaire do Mhórchríoch na hEorpa.

  • Oibríonn Calafort Phort Láirge 24 uair a chloig sa lá.
  • Freastalaíonn sé ar chliaint gorm-sliseanna, Coca-Cola, Fyffes, DFDS logistics, Samskip, Glanbia, Smartply agus a leithéid.


30

Tugann 30 Línéar cúrsála cuairt ar Phort Láirge in aghaidh na bliana agus beireann siad 10,000 cuairteoir isteach sa réigiún leo.

2.2 Milliún

cuirtear 2.2 milliún tonna de lasta ó chalafort Phort Láirge in aghaidh na bliana.

Fóntais

Tar éis infheistíocht shuntasach a dhéanamh sa bhonneagar, is féidir le Port Láirge maíomh as nascadh den scoth le leathanbhanda ardluais, leictreachas inbhuanaithe agus soláthar uisce den scoth.

Education Adult

SNÁTHBHONNEAGAR LEATHANBHANDA

Tá Cathair Phort Láirge agus Dún Garbhán cumasaithe le snáthbhonneagar ar a dtugtar Líonraí Achar Cathrach (MANs).  Tá ar chumas na líonraí seo cumarsáid agus seirbhísí eolais cheannródaíocha a sheachadadh, leathanbhanda ardluais mar shampla agus rochtain ar luais neamhtheoranta leathanbhanda a thairiscint. 

Utilities Energy

FUINNEAMH

Tá soláthar fuinnimh ag Port Láirge atá slán agus inbhuanaithe.  Tairgeann an Contae soláthar leictreachais 220kv & 110kv agus trasnaítear an contae le líonra 220kv & 110kv (le línte seachadta 38kv agus 20kv a chuireann soláthar leictreachais ar fáil go háitiúil).

Utilities Water

UISCE

Tar éis infheistíocht shuntasach chaipitil a dhéanamh sa bhonneagar, tá rochtain shlán ag Port Láirge ar sholáthar uisce atá slán agus faoi réir.
Tuilleadh eolais maidir le soláthar uisce ar fáil ar: Irish Water

Réadmhaoin

Tairgeann margadh réadmhaoine Phort Láirge luach maith ar airgead agus réimse leathan de réitigh réadmhaoine, idir áitribh bheaga agus mór, mhiondíola i gceantair uirbeacha agus láithreáin úrnua leis an mbonneagar réidh i gcomhair forbartha iontu.

Property Office

I gcomparáid le cathracha eile in Éirinn, tairgeann Port Láirge rátaí fabharacha cíosa.  Braitheann cíos i mBaile Átha Cliath go mór ar an gceantar ó €1,850 in aghaidh na míosa (Bruachbhailte in Iarthar na cathrach)-€2,150 in aghaidh na míosa troigh chearnach (i Lár na Cathrach).  Gearrtar cuid de na rátaí is fabharaí i measc chathracha na hÉireann i bPort Láirge, mar a léirítear sa tábla thíos.

Ceantar Cíos oifigí /troigh chearnach in aghaidh na bliana Cíos Tionsclaioch /troigh chearnach in aghaidh na bliana
Ceantar CORCAIGH Cíos oifigí /troigh chearnach in aghaidh na bliana €10 – 22 Cíos Tionsclaioch /troigh chearnach in aghaidh na bliana €4 – 8
Ceantar GAILLIMH Cíos oifigí /troigh chearnach in aghaidh na bliana €12 - 18 Cíos Tionsclaioch /troigh chearnach in aghaidh na bliana €4 – 8
Ceantar LUIMNEACH/ SIONAINN Cíos oifigí /troigh chearnach in aghaidh na bliana €10 – 16 Cíos Tionsclaioch /troigh chearnach in aghaidh na bliana €3 – 7
Ceantar PORT LÁIRGE Cíos oifigí /troigh chearnach in aghaidh na bliana €8 – 12 Cíos Tionsclaioch /troigh chearnach in aghaidh na bliana €3 – 8

CÚRSAÍ PLEANÁLA

Bíonn gá le Cead Pleanála chun forbraíocht a dhéanamh ar thalamh nó ar réadmhaoin.  Tuilleadh eolais ar chúrsaí pleanála ar fáil ar shuíomh idirlín Chomhairle Contae Phort Láirge Waterford Council website nó téir i dteagmháil le:

Jim O’ Mahony - Pleanálaí Sinsearach
T: +353 (0)761 202020
E: jomahony@waterfordcouncil.ie