Business Supports Sidebar

Tacaíochtaí Gnó

Forbairt Gheilleagrach; Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Aithníonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge an ról tábhachtach atá ag gnó sa gheilleagar agus tá sí tiomnaithe do sheachadadh eochairghníomhaíochtaí a chabhraíonn le gnólachtaí iad féin a bhunú agus a leathnú i bPort Láirge.  Soláthraíonn An Rannóg Um Fhorbairt Gheilleagrach eolas agus comhordaíonn sí rochtain ar réimse sheirbhísí a bhfuil gá leo chun gnó a bhunú nó a leathnú i bPort Láirge, cruinnithe réamhphleanála san áireamh. 

Sonraí Teagmhála

T: +353 (0)761 102020
E: business@waterfordcouncil.ie
www.waterfordcouncil.ie/en/Business/Economic,Devel...

Oifig Fiontair Áitiúil Phort Láirge

Is í an Oifig Fiontair Áitiúil an chéad doras ar a mbuailtear cnag agus eolas nó tacaíocht ag teastáil ó dhuine chun micreaghnó nó gnó beag a thosnú, a leathnú nó a fhorbairt i bPort Láirge.  Tairgeann an Oifig Fiontair Áitiúil comhairle ar na tacaíochtaí agus ar an maoiniú atá ar fáil do ghnólachtaí.  Treoróidh sí tú go dtí an aisíneacht chuí tacaíochta ag brath ar staid, méid, rannóg agus riachtanais do ghnó.

Sonraí Teagmhála

T: +353 (0)761 10 2905
E: info@leo.waterfordcouncil.ie
www.localenterprise.ie/Waterfo...

Údarás na Gaeltachta

Meallann Údarás na Gaeltachta infheistíocht sa Ghaeltacht trí réimse de dhreasachtaí flaithiúla airgid agus dreasachtaí nach dreasachtaí airgid iad a thabhairt i gcomhair fiontar nua agus i gcomhair fiontar atá ann cheana féin, i gceantair Ghaeltachta, Gaeltacht na nDéise (An Rinn agus An Sean Phobal) i gCo Phort Láirge, san áireamh.

Sonraí Teagmhála

T: +353 (0)91 503100
E:eolas@udaras.ie
http://www.udaras.ie/

Comhpháirtíocht Leader Phort Láirge Teo (WLP)

Tairgeann Comhpháirtíocht Leader Phort Láirge Teo, seirbhísí, eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha do ghnólachtaí beaga, do ghrúpaí pobail agus do dhaoine aonair.  Is tionscnamh um fhorbairt tuaithe é LEADER atá pobaltreoraithe agus á sheachadadh ag Comhpháirtíocht Leader Phort Láirge Teo, a chuireann maoiniú ar fáil i gceithre phríomhraon:

  • Turasóireacht Tuaithe
  • Forbairt Fiontar
  • Bailte Tuaithe
  • Rochtain ar Leathanbhanda

Sonraí Teagmhála

T: +353 (0)58 54646
E: info@wlp.ie
www.wlp.ie

Teagasc

Cuireann Teagasc-an tÚdarás Um Fhorbairt Talmhaíochta agus Bia-taighde comhtháite chomh maith le seirbhísí comhairleoireachta agus oiliúna ar fáil do phobail talmhaíochta/tionscail an bhia agus do phobail tuaithe.

Sonraí Teagmhála

T: +353 (0)59 917 0200
E: info@teagasc.ie
www.teagasc.ie

Ionad an Oirdheiscirt Um Nuálaíocht Ghnó (SEBIC)

Tacaíonn Ionad an Oirdheiscirt Um Nuálaíocht Ghnó le giniúint agus forbairt nuafhiontar nuálaíoch agus cabhraíonn sé le Gnóthais Bheaga agus Mheánmhéide atá ann cheana, nuáil agus leathnú.  Soláthraíonn sé:

  • Seirbhísí Sainchomhairleoireachta gnó ar ardchaighdeán
  • Gor Gníomhach

Oibríonn foireann SEBIC lámh le lámh le háisíneachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta um thacaíocht fiontraíochta agus tá ceangail idirnáisiúnta aici, go háirithe san Eoraip, tríd an mballraíocht atá aici i nGréasán Eorpach BIC -Ionad na hEorpa Um Nuálaíocht Ghnó.

Sonraí Teagmhála

T: 353 (0)51 356300
E: info@southeastbic.ie
www.southeastbic.ie

Fiontraíocht Éireann

Oibríonn Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo gnó a thosnú, a mhéadú, a nuáil agus díolacháin easportála a ghnóthú, i margaí domhanda.  Is é an áit is fearr le tosnú má bhaineann aon cheann de na gnéithe seo le do ghnó féin:

  • Go bhfuil 10 fostaí ann nó go mbeidh 10 nó níos mó ná 10 ann gan mhoill
  • Tosú ard-acmhainne nó nuálaíoch (HPSU)
  • Acmhainneacht easpórtála

Sonraí Teagmhala

T:  +353 (0)1 727 2000
E: Client.Service@enterprise-ireland.com
www.enterprise-ireland.com/

An tÚdarás Forbartha Tionscail (ÚFT)

Is comhlacht rialtais é ÚFT a thacaíonn is a mheallann cuideachtaí idirnáisiúnta agus ilnáisiúnta chun lonnú agus infheistiú in Éirinn.  Cuireann ÚFT seirbhísí sainchomhairleoireachta ar fáil saor in aisce chun cabhrú le gnólachtaí idirnáisiúnta, bunú agus méádú in Éirinn.

Sonraí Teagmhála

T: + 353 (0)51 333055
E: idaireland@ida.ie
www.idaireland.com

Comhlachas Skillnet Phort Láirge

Díríonn Skillnet ar na scileanna riachtanacha a theastaíonn chun feidhmíocht na mballchuideachtaí a fheabhsú agus ar na comhriachtanais oiliúna a aithint agus seachadaíonn sé oiliúint ar bhonn aitiúil agus traenálaithe den chéadscoth i mbun oibre leo.  Is é toradh na hoibre sin ná oiliúint atá saincheaptha fóirdheontais atá ábhartha do do ghnólacht.

Sonraí Teagmhála

T: +353 (0)51 311 139
E: skillnet@waterfordchamber.ie
www.waterfordskillnet.ie

Clár Um Chuimsiú Sóisialta agus Um Ghníomhachtú Pobail (SICAP)

Seachadaíonn Comhpháirtíocht Cheantar Phort Láirge Teoranta an Clár um Chuimsiú Sóisialta agus um Ghníomhachtú Pobail agus is í an aidhm atá aige ná dul i ngleic le bochtanas, eisiamh sóisialta agus dífhostaíocht fhadtréimhseach, trí rannpháirtíocht áitiúil agus comhpháirtíocht idir daoine faoi mhíbhuntáiste, eagraíochtaí pobail agus áisíneachtaí na hearnála poiblí.

Sonraí Teagmhála

T: +353 (0)51 841740
E: info@wap.ie
http://www.wap.ie

New Frontiers

Is é New Frontiers clár náisiúnta na hÉireann um fhorbairt fiontraithe, a sheachadaíonn Ionad Taighde agus Nuálaíochta ArcLabs in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge ar leibhéal áitiúil agus atá maoinithe ag Fiontraíocht Éireann.  Má tá smaoineamh nuálaíoch do ghnó agat agus má tá plean agat do chuideachta féin a bhunú agus a reachtáil, tabharfaidh an clár New Frontiers cabhair agus tacaíocht duit chun forbairt do ghnó a luathú.

Sonraí Teagmhála

T: +353 (0)51 302 953
E: ecrehan@wit.ie
https://www.wit.ie/schools/bus...

LÍONRAÍ GNÓ

Comhlachas Phort Láirge

T:  + 353 (0)51 872639
E: info@waterfordchamber.ie
www.waterfordchamber.com

Comhlachas Dhún Garbhán & Iarthar Phort Láirge

T: +353 (0)58 45054
E: info@dungarvanchamber.ie
www.dungarvanchamber.ie

Comhlachas Turasóireachta & Tráchtála na Trá Móire

T: +353 (0)51 508 027
E:infor@tramore.ie
www.tramore.ie

Líonra Micreaghnó Phort Láirge

T: +353 (0)51-841740
E: info@waterfordmbn.com
www.waterfordmbn.com

Grúpa Gnó Phort Láirge

E: WaterfordCityCentre@gmail.com
www.waterfordbusinessgroup.com

TREOIR AR LÍNE MAIDIR LE TACAÍOCHTAÍ ATÁ AR FÁIL

Tá breis agus 170 saghas éagsúil de thacaíochtaí Rialtais ar fáil i gcomhar gnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí beaga.  Cabhróidh an Treoir seo ar líne leat do shlí a dhéanamh mórthimpeall réimse na dtacaíochtaí Rialtais úd chun na cinn a bhaineann le do ghnó a aimsiú: Féach an Treoir