Educated Workforce Sidebar

Tallann/Lucht Saothair

SAOTHAIR ILTEANGACH DON MHARGADH DOMHANDA

Is í Éire an t-aon tír ina labhraítear Béarla i limistéar an euro agus dá bharr sin is iontach an áit í mar bhunáit, óna bhfreastalaítear ar na margaí domhanda : 

500k

Labhraíonn os cionn milliún cónaitheoir in Éirinn teanga iasachta go líofa

17%

Is de bhunadh idirnáisiúnta iad 17% den daonra

DAONRA

Tá daonra thart ar 114, 000 duine i gContae Phort Láirge. Léiríonn an léaráid thíos líon na ndaoine atá laistigh de thimaistear ó chathair Phort Láirge.

Images Irish Text Population Map

DAONRA CHEANTAR CHATHAIR PHORT LÁIRGE

Ceantar Príomhúil Cathair Phort Láirge 50,000
Ceantar Príomhúil Ceantar Príomhúil Cathair Phort Láirge Ga 30 nóiméad 50,000 40,000
Ceantar Príomhúil Ceantar Tánaisteach Cathair Phort Láirge Ga 45 nóiméad 50,000 60,000
Ceantar Príomhúil Cathair Phort Láirge Ga 60 nóiméad 50,000 120,000
Ceantar Príomhúil Iomlán Cathair Phort Láirge 50,000 270,000

Lucht Saothair Oilte

Áirítear córas oideachais na hÉireann i measc na ndeich gcóras is fearr ar domhan.  Tá os cionn milliún duine ag gabháil d’oideachas lánaimseartha i láthair na huaire, de réir an IMD Competitiveness Yearbook 2015.

INSTITIÚÍD TEICNEOLAÍOCHTA PHORT LÁIRGE (WIT)

Is í Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge príomhsholáthraí ardoideachais in Oirdheisceart na hÉireann.  Is institiúid ar leibhéal ollscoile í agus is í ceann de na hinstitiúidí oideachais is mó lasmuigh de Bhaile Átha Cliath í, le breis agus 10,000 mac léinn agus 1,000 ball foirne.  Tá clú agus cáil den chéad scoth ar Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, go náisiúnta agus go hidirnáisiunta agus cuireann sí go mór le Port Láirge agus le ceantar an Oirdheiscirt trí fhostaíocht dhíreach agus neamhdhíreach a sholáthar.  Oibríonn Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge go dlúth le hearnáil na tionsclaíochta sa réigiún agus soláthraíonn sí céimithe idir leibhéal céimithe agus leibhéal Dochtúireachta de.
 

10k

Tá os cionn 10,000 mac léinn ag Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus os cionn 75% díobhsan cláraithe ar chláir chéime nó cláir níos airde ná sin.

Educated Campus

NAISC IDIRNÁISIÚNTA & TIONSCLAÍOCHTA

 • Ollscoil Oxford
 • Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
 • Coláiste na hOllscoile, Londain
 • Ollscoil Teicneolaíochta Budapest
 • Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta Nanjing

Taighde & Nuálaíocht

Tá pobal taighde agus iarchéime in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus ardphrófíl ag go leor dá cuid taighdeoirí i bpobail acadúla anseo in Éirinn agus san Aontas Eorpach.

In 2013-2014, chaith Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge €20.5 milliún ar thaighde agus tugadh maoiniú do 87 tionscnamh nua taighde.  Oibríonn Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge go honnghníomhach i gcomhair le taighdeoirí agus páirtithe tionsclaíochta ag tacú le forbairt nuatheicneolaíochtaí, táirgí agus próisis.

Education Adult

TSSG (Grúpa Teileachumarsáide Bogearraí agus Córas)

Is ionad barr feabhais a aithnítear go hidirnáisiúnta as a taighde TFC agus a cuid nuálaíochta é TSSG, Grúpa Teileachumarsáide Bogearraí agus Córas. Díríonn a chroíshaineolas ar:
 • Líonraí teileachumarsáide
 • Slándáil
 • Seirbhísí Soghluaiste
Tá líon áirithe mac-chuideachta idirnáisiúnta rathúla curtha ar an saol ag TSSG, FeedHenry (ceannaithe ag RedHat) agus MearForm, san áireamh.
Research Microscope

Ionad Um Thaighde Cogaisíochta agus Teicneolaíocht Mhóilíneach (PMBRC)

Is ionad taighde feidhmeach é (PMBRC) an tIonad Um Thaighde Chogaisíochta agus Teicneolaíocht Mhóilíneach, a bhfuil sé mar aidhm aige taighde agus nuálaíocht a spreagadh, a cheadaíonn do chomhlachtaí Taighde agus Forbairt (T&F) a leabú ina gcuid gníomhaíochtaí.  Tá naisc bunaithe ag PMBRC le comhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta sa tionsclaíocht, sa saol acadúil agus in institiúidí cúram míochaine.  Ar bhonn áitiúil tá obair déanta ag PMBRC le hEirgen Pharma chun tacú leo drugaí nua a fhorbairt agus a thráchtálú.

Research Cogs

SEAM - Ionad Taighde an Oirdheiscirt ar Ábhair Fheidhmeacha

Is ionad taighde feidhmeach atá tionscal fócasaithe é Ionad Taighde an Oirdheiscirt ar Ábhair Fheidhmeacha (SEAM), a sholáthraíonn ábhair nuálaiocha um réitigh innealtóireachta do chuideachtaí ó réimse leathan d’earnálacha, na cinn seo a leanas san áireamh:
 • Feistí Bithleighis
 • Cogaisíocht
 • Micrileictreonaic    
 • Beachtinnealtóireacht
 • Teicneolaíochtaí Tionsclaíochta

IONAD TAIGHDE ÉICEANUÁLAÍOCHTA

Dírionn gníomhaíochtaí taighde ag an Ionad Taighde Éiceanuálaíochta ar fhorbairt nuálaíoch ‘teicneolaíochtaí/táirgí/próisis ardbhreisluacha ó acmhainní nádúrtha’ agus ‘modhanna próiseála/fáis a bhfuil tionchar íseal timpeallachta acu’.  Tá gá le cur chuige i gcomhar le chéile chun teacht ar réitigh inbhuanaithe i gcomhair forbairt tionscal mar thionscal mara, talmhaíochta agus foraoiseachta agus ceimic ‘ghlas’ do shintéis chogaisíochta.  Tugtar tacaíocht ó réimse leathan disciplíní do thaighde Éiceanuálaíochta in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge:

 • Taighde ar Éiceolaíocht Mhóilíneach
 • Taighde Mara Inbhuanaithe
 • Taighde ar Agraibhia
 • Taighde ar Thalmhaíocht Inbhuanaithe
 • Taighde ar Fhoraoiseacht Inbhuanaithe