Placeholder Sidebar

Téigh i dteagmháil linn

RANNÓG UM FHORBAIRT GHEILLEAGRACH

Má tá aon cheist agat téigh i dteagmháil le:
Guthán: +353 (0)761 102020
R-phost: business@waterfordcouncil.ie

Bí ár lorg ar na Meáin Shóisialta

Twitter: @BizWaterford

LinkedIn: Business Waterford – Putting Business First in Waterford

YouTube:Business Waterford

Eolas mar gheall orainne

 • Deiseanna agus tacaíochtaí atá ar fáil d’fhiontair nua agus d’fhiontair atá ann cheana féin.
 • Tairbhí geilleagracha agus an chomhcheangailteacht a bhaineann lena bheith lonnaithe i bPort Láirge. 
 • Tuairisc a thabhairt ar ghnólachtaí a mbíonn rath orthu.
 • Lucht saothair inoiriúnaithe agus oilte a bheith ar fáil.
 • Caighdeán an taighde agus na n-ionad nuálaíochta
 • Deiseanna d’ardú céime i ngairmeacha beatha.
 • Caighdeán maireachtála san Oirdheisceart grianmhar.

CUIR AITHNE AR AN BHFOIREANN

Oibríonn os cionn 20 duine leis an Rannóg Um Fhorbairt Gheilleagrach i nDún Garbhán agus i gCathair Phort Láirge. Is é cuspóir na Rannóige ná forbairt rathúil Phort Láirge a dheimhniú agus tá trí phríomhfhoireann ag obair léi a dhíríonn ar ghnéithe éagsúla den fhorbairt gheilleagrach.

Michael Quinn

FORBAIRT GHEILLEAGRACH: GINEARÁLTA

Is é Michael Quinn Ceann na Rannóige Um Fhorbairt Gheilleagrach.  Is í aidhm na rannóige ná Cathair agus Contae Phort Láirge a chruthú mar an áit is fearr chun cónaí ann, chun obair ann, chun infheistiú ann, chun gnó a dhéanamh ann agus chun cuairt a thabhairt uirthi.  Is iad na gnóthaí a bhíonn ar siúl sa Rannóg seo ná: anailís a dhéanamh ar  thimpeallacht reatha an ghnó, pleananna a cheapadh agus a chur i bhfeidhm, deiseanna a aithint, tuairiscí a thiomsú, Infheistíocht Dhíreach Eachtrach (FDI) a mhealladh, forbairt turasóireachta, buiséid a dháileadh agus a bheith gníomhach i bpleanáil straitéiseach.   Is minic go gceanglaíonn spriocanna a aithníonn an fhoireann seo le foirne eile laistigh den Rannóg Um Fhorbairt Gheilleagrach.
 
Michael Quinn
Stiúrthóir Seirbhísí: An Rannóg Um Fhorbairt Gheilleagrach agus Pleanáil.
T: +353 (0)761 10 2905
E: mquinn@waterfordcouncil.ie

Billy Duggan

Maidir le Forbairt Gheilleagrach tá Billy Duggan freagrach as:

 • Bainistiu na Rannóige chun deimhin a dhéanamh de go gcomhlíontar spriocanna sraiteiseacha.
 • Bainistíocht acmhainní agus réiteach fadhbanna chun forbairt gheilleagrach a chur chun cinn i bPort Láirge.
 • Plé le páirtithe leasmhara chun riachtanais a aithint agus chun a chinntiú go mbaineann an geilleagar áitiúil an leas is mó gur féidir as tacaíocht na Comhairle.
 • A bheith mar cheannaire ar an bhfoireann turasóireachta, a bhfuil forbairt agus cur chun cinn Phort Láirge mar cheannscríbe turasóireachta, mar chúram uirthi.
 • Cruinnithe do Chomhairle Ceantair na Cathrach a riar.

Billy Duggan
Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach: Forbairt Gheilleagrach
T: +353 (0)761 10 2890
E: bduggan@waterfordcouncil.ie

Richie Walsh Sml

OIFIG FIONTAIR ÁITIÚIL (LEO)

Is é Richie Walsh ceannaire na foirne seo agus is é seo an chéad doras ar a mbuailtear cnag, chun tacaíocht a fháil chun micreaghnólachtaí a mhéadú agus a fhorbairt (aon ghnólacht le 10 fostaí nó faoina bhun).   San áireamh sna seirbhísí a sholáthraítear tá: faisnéis, meantóireacht, tacaíocht airgeadais agus líonrú.
 
Richie Walsh
Ceann na hOifige Um Fhiontar Áitiúil:Forbairt Gheilleagrach
T: +353 (0)761 10 2541
E: rwalsh@waterfordcouncil.ie

Rmaddock Sample

TIONSCNAIMH SPEISIALTA

Is é Rupert Maddock ceannaire na foirne seo agus is ar chrann na foirne seo a thiteann cúram tionscnaimh a mbaineann le feabhsúcháin sa Réimse Poiblí, i gceantair uirbeacha i gCathair agus i gContae Phort Láirge.  A luaithe agus a aithnítear ceantair phoiblí a bhfuil gá acu le huasghrádú, tugann an fhoireann faoin obair a phleanáil agus a chur i gcrích.
 

Rupert Maddock
Ailtire Sinsearach: Forbairt Gheilleagrach
T: +353 (0)761 10 2810
E: rmaddock@waterfordcouncil.ie